Генетичният прогрес на прасето ТОPIGS ce реализира с интензивна програма за изследване и развитие. Върху подобряването на развъдните техники, ИО и разработването на нови генетични продукти, непрекъснато работят изследователи. Цялото това проучване се провежда с партньорството на водещи университети и изследователски институти из цял свят. TOPIGS изследва гените, които са важни за качествените характеристики на прасетата, започвайки от цвета на месото и стигайки до процента оттичане.

TOPIGS има два подхода за подобряване на генетичната стойност на своите животни: първо, чрез традиционни развъдни техники и второ, чрез разработването и внедряването на нови развъдни техники като геномика. Вторият подход включва и изследване на нови белези за селекция. Тези нови развъдни техники ускоряват генетичния прогрес. Примери за нови белези внедрени в развъдните цели са майчини способности, дълголетие на свинята, жизненост и качество на трупа и месото. Характеристики като намаляване на след-кланичните, намаляващите- качеството аспекти, също ще са част от развъдната ни цел.

Всички калкулации на развъдната стойност на TOPIGS ce извършват с помощта на Pigbase, най-голямата и най-усъвършенстваната база данни от този род из цял свят. Pigbase съдържа текущи данни от над 250000 свине в производство и тяхното потомство. Съдържа и минали данни от над 13 милиона свине майки. Данните, които се съхраняват в Pigbase покриват цялата производствена верига, правейки я мощен мониторингов инструмент.

Контакти

Екопродукт ЕООД
7500 Силистра
ул. Добруджа 41, ет.5,
тел.: +359 86 882 426
мобилен: +359 894 475 435
факс: +359 86 882 425
ekoproduct_pigs@abv.bg